Порядок відносин - Центральная біохімічна лабораторія м.Київ 
Логотип, Центральная биохимическая лаборатория, анализ воды Киев, биохимическая анализ воды

«Випробувальна лабораторія обєктів довкілля»

Главная > Порядок відносин

Порядок відносин

Співробітництво з замовником у ВЛ забезпечується на всіх етапах випробувань – від аналізування запитів на випробування та контрактів до повернення зразка замовнику.

Дані про кожного замовника, що звертається до випробувального відділу письмово, по телефону чи безпосередньо, реєструються в електронній базі реєстрації замовників з позначенням даних про замовника. При зверненні кожен замовник отримує анкекту яку, за бажанням, заповнює.

Аналізується мета звертання до ВЛ:

 • отримання довідкових послуг;
 • отримання консультативних послуг;
 • проведення випробувань;
 • інші звернення.

В "Анкеті для замовника", що знаходиться у доступному місці та надається замовнику, є розділ для занесення скарг та пропозицій замовника. Заповнені анкети аналізуються, та висновки використовуються для поліпшення системи якості, удосконалення випробувань, поліпшення обслуговування замовника. Аналізування анкетних даних проводиться поточно, при перевірках з боку керівництва, внутрішніх аудитах, розглядається на засіданнях з якості ВЛ. По результатам аналізування, у разі потреби. проводиться розробка та впровадження коригувальних дій.Задовільним показником діяльності ВЛ є отриманий середній показник не менше 0,75.

В разі звернення з метою отримання довідкових або консультативних послуг уповноважена особа надає замовнику необхідні відомості, наприклад посилання на НД та ін..

Контакт із замовником підтримується постійно під час проведення випробувань (телефонний зв’язок, електронна пошта, листування та ін.)

При проведенні випробувань на вимогу замовнику надається право спостереження проведення випробувань його зразка. При цьому ВЛ гарантує конфіденційність інформації щодо проведення випробувань, які проводяться для інших замовників.

Забезпечення конфіденційності інформації та прав власності замовника.

ВЛ гарантує забезпечення конфіденційності інформації та прав власності замовника на всіх етапах проведення випробувань.

Конфіденційність робіт, що проводяться у ВЛ, гарантується через:

 • наявність окремого приміщення ВЛ;
 • заборону доступу сторонніх осіб до приміщення ВЛ без дозволу керівника ВЛ;
 • наявність окремого приміщення для спілкування з замовником (приміщення приймання зразків) на етапі аналізу контракту, приймання зразків, видачі протоколів випробувань;
 • збереженням технічних протоколів та протоколів якості в місцях, що відведені для них, доступом до протоколів тільки тих осіб, що відповідають за їх заповнення, аналізування, збереження, передачу на зберігання та знищення;
 • наявність процедури збереження конфіденційності інформації на електронних носіях;
 • доступ замовника до випробувань, що стосуються тільки його зразків і тільки з дозволу керівника ВЛ;
 • проведення із зразками тільки тих робіт, що обумовлені контрактом на даний зразок;
 • приймання та повернення зразків (у разі неруйнівних методів випробувань) конкретно замовнику, з його підписом;
 • інші необхідні заходи.

Підтвердженням збереження конфіденційності робіт, що проводяться у ВЛ, є Декларації всіх співробітників ВЛ з їх власноручними підписами.

Збереження власності замовника.

ВЛ ТОВ «Центральна біохімічна лабораторія» обладнана спеціальними засобами захисту та збереження власності замовника: сигналізаційна система, кодові замки, пломбування приміщення по закінченню роботи. Рецептури, якісні посвідчення на продукцію, технічні умови на продукцію, нові технічні рішення та ін. є інтелектуальною власністю замовника. ВЛ гарантує збереження інтелектуальної власності та конфіденційність інформації щодо випробувань продукції.

У випадку втрати власності замовника, пошкодження, або виявлення її непридатності для проведення випробувань з інших причин у ВЛ, керівником ВЛ проводиться розслідування, складається Акт, про що повідомляється замовник. Вирішення подібних ситуацій (в тому числі відшкодування завданих замовнику збитків) проводиться при погодженні з замовником.

Планування надання послуг.

При плануванні надання послуг по проведенню випробувань ВЛ орієнтується на вимоги замовників, суспільства, держави.

Аналізуються:

 • вимоги, встановлені замовником, в тому числі вимоги в потребі на нові види випробувань та випробувань нових видів продукції;
 • вимоги, не встановлені замовником, але необхідні для забезпечення виконання вимог суспільства та держави: при встановленні нових законодавчих та нормативних вимог щодо продукції та методів її випробувань тощо.
 • будь-які додаткові вимоги, що встановлюються замовником.
 • Вивчення перспективних напрямків надання послуг та планування розвитку здійснюються шляхом:
 • анкетування замовників:
 • вивчення ринку послуг, що надаються замовникам організаціями – конкурентами, провідними організаціями в галузі випробувань;
 • відслідковування та вивчення вимог і змін нормативної та законодавчої бази.

Планування розвитку.

На основі визначених перспективних вимог ВЛ планує розвиток та впровадження надання послуг з проведення випробувань. Для цього аналізуються наступні моменти:

 • конкретна ринкова ситуація;
 • кваліфікація персоналу;
 • наявність відповідного обладнання;
 • наявність методів випробувань;
 • можливість впровадження (придбання обладнання ,методик, реактивів);
 • можливість навчання персоналу та ін.

Після проведення аналізу та прийняття позитивного рішення складається Проект розвитку конкретного виду випробувань. У Проекті передбачаються: персонал, обладнання, методики, програмне забезпечення та ін., проводиться аналізування, після чого проводиться остаточний вибір методів та ресурсів нових видів випробувань. Складається та затверджується План впровадження методу з визначенням конкретних етапів, з визначенням термінів виконання та відповідальних за виконання кожного етапу, визначаються та затверджуються необхідні ресурси:

 • необхідні людські ресурси;
 • обладнання;
 • реактиви та матеріали;
 • програмне забезпечення тощо.

Після проведення цих заходів вносяться зміни до поточного "Комплексного плану розвитку ВЛ", або Проект розвитку конкретного виду випробувань враховується при складанні "Комплексного плану розвитку ВЛ" на наступний рік.

Вся робота по аналізуванню запитів замовників, перспективних напрямків розвитку ВЛ, впровадження нових методів випробувань, розширення сфери діяльності ВЛ направлена на вдосконалення та поліпшує результативність системи управління та діяльності ВЛ.